MTÜ Händikäpp arengukava 2017-21. a.

1. Kogemusnõustamine

Strateegiline eesmärk:

Kogemusnõustamise teenuse kättesaadavuse parandamine.

Hetkeolukord:

Kogemusnõustamise teenus ja nõustajate koolitusvajadus on seaduses küll sees, kuid täiesti sisustamata. Riigi valitud partner teenuse arendamiseks ei näita üles valmidust teha konstruktiivset koostööd.

Soovitud olukord:

 • Professionaalne kogemusnõustamise teenus on liikumis- ja nägemispuudega inimestele kättesaadav, kui KOV leiab selleks vahendeid.
 • Minimaalselt tuleb teenuse käivitumiseks ja toimimiseks tagada, et abivajajad on teenusest informeeritud, suudavad seda endale küsida ning seda endale vajalikul määral ka saada. Arvatavasti tuleb kujunev süsteem keeruline ja killustatud. Sel juhul on MTÜ Händikäpp rolliks aidata vastaval teenusel jõuda inimesteni.

A.    MTÜ Händikäpp osaleb hangetes ja pakub kogemusnõustamise teenust võimaluse piires Tartu linnas ja mujal. Vastutaja: Juhatus

2. Isikliku abistaja teenus (IAT)

Strateegiline eesmärk:

Professionaalne IAT on liikumis- ja nägemispuudega inimestele kättesaadav üle Eesti.

Hetkeolukord:

Tartus osutab vastavat teenust MTÜ Händikäpp. Analoogiline teenus on olemas veel Tallinnas ja mõnes kohas veel. Paljud teenuse potentsiaalsed vajajad ei tea selle olemasolust aga midagi ja ei saaks teenust ka siis, kui avaldaksid selleks soovi. Tänases olukorras, kus iga KOV defineerib teenust ja viib selle ellu omamoodi ning seab piiranguid abistaja tegevusele ning aruandluskohustuse kliendile, on reaalne risk, et teenuse algne sisu ja kasu liikumis- ja nägemispuudega inimesele moondub ja kaotab mõtte. Hetkel on isiklikud abistajad sisuliselt vabatahtlikud, kelle kulud kaetakse. Selline olukord ei ole jätkusuutlik, kui teenust hakatakse küsima ja tahetakse osutada laiemalt.

Soovitud olukord (eesmärgi täitumise kriteeriumid, võivad olla ka alaeesmärgid):

 • IAT miinimumstandard, sh teenuse kirjeldus, on seadusandlikul tasandil sätestatud. Järelvalve teenuse osutajatele on tagatud.
 • IAT miinimumstandard lähtub rahvusvaheliselt tunnustatud põhimõtetest, mis tuginevad inimõigustel ja ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioonil.
 • IAT kvaliteedi järelvalve on tagatud riiklikul tasandil.
 • Isiklikud abistajad on oma huvide ja õiguste kaitseks koondunud esindusorganisatsiooni (oma ametiühingu vm esindusliku koostööformaadi), mis seisab koos klientidega teenuse kvaliteedi, väärilise töötasu, heade töötingimuste jne eest.

MTÜ Händikäpp võimalused eesmärgi täitmisesse panustada on:

IAT Eestis on loodud ja välja arendatud MTÜ Händikäpp poolt. Ühingu jaoks on see oluline võimalus – sedavõrd, kuidas teenust hakatakse laiemalt osutama, tekib vajadus ka teenuse sisustamiseks, KOV-ide nõustamiseks jne. Kui seda võimalust mitte kasutada, võib algne idee moonduda, kui seda aga kasutada, on IA-teenuse ühtlane areng võimalik. MTÜ-l Händikäpp on mitmed teenuse arengut toetavaid “instrumente”, mis on teineteisest sõltumatud ja võivad olla ellu viidud üheaegselt.

A.  Teenusepakkujana jätkata teenuse pakkumist Tartus ja pakkuda teenust ka mujal (viie aasta pärast vähemalt kolmes valdkonnas veel). Vastutaja: IAT koordinaator

 • Osaleda IAT riigihangetes ja pakkuda isikliku abistaja teenust. Vastutaja: IAT koordinaator
 • Teenust tutvustav e-mail/FB postitused Tartu maakonna sotsiaaltöötajatele ja meedikutele (2x aastas). Vastutaja: Margit Rosental-Tustit
 • Kampaania IAT tutvustamiseks gümnaasiumides, kutse-ja kõrgkoolides (1x aastas, 2016, 2018, 2020) Vastutaja: IAT koordinaator; Margit Rosental-Tustit
 • Kampaania IAT kui töö tutvustamine tööotsijatele läbi Töötukassa (vähemalt 1x aastas). Vastutaja: Margit Rosental-Tustit

B.  Nõustada KOV-e IAT teenuse defineerimisel ja juurutamisel (olemas pikaajaline kogemus Tartu linnas).

 • Nõustamine IAT käivitamisest (vastavalt vajadusele) Vastutaja: IAT koordinaator, Margus Nukka

C.  Isiklike abistajate ja klientide koolitamine (sh koolitajate koolitamine)

 • Koolitused abistajatele ja klientidele (1x aastas 16 tundi) Vastutaja: Margit Rosental-Tustit
 • Töötukassa koolituskaardile IAT koolitused (läbirääkimised 2016. a). Vastutajad: Margit Rosental-Tustit, IAT koordinaator
 • Sotsiaaltöötajate (ka tudengite) koolitamine (1 koolitus aastas alates aastast 2018). Vastutaja: Margit Rosental-Tustit
 • Koolitused puudega inimestele huvikaitsest ja iseseisvast elust (2017, 2019 aastatel). Vastutaja: Margit Rosental-Tustit

D.  Huvikaitsjana nõustada kliente ja töötada selles suunas, et IAT muutuks kättesaadavaks neile, kes seda hetkel ei saa.

 • Kogemusnõustamise kaudu toetame puudega inimesi IAT taotlemisel ja KOV teenuse pakkumisel (aastaringselt). Vastutaja: IAT koordinaator
 • Üle-eestiline uurimus IAT ja teiste  iseseisvat elamist toetavate teenuste vajadusest ning teavituskampaaniad seoses tööhõive reformi käivitumisega (2016. a). Vastutajad: Margus Nukka, Margit Rosental-Tustit
 • Läbirääkimised SoM-i ja KOV-idega teenuse kindla rahastamisplaani (nö pearaha süsteemi) juurutamiseks (2017/18. a). Vastutaja: Margus Nukka
 • Uurimuse põhjal ettepanekud õigusaktide muutmiseks vms (2017/18. a). Vastutajad: Margus Nukka, Margit Rosental-Tustit

3. Ligipääsetav seiklusturism

Strateegiline eesmärk:

Ligipääsetav seiklusturism on erivajadustega inimeste jaoks kvaliteetne, atraktiivne, turvaline teenus ning seda osutatakse koolitatud kogemusnõustajate abiga.

Hetkeolukord:

Ligipääsetava turismi pakkujaid on Eestis väga vähe, kuid ligipääsetavat seiklusturismi hoopiski mitte. MTÜ Händikäpp liikmed on seiklusturismi harrastanud ühenduse loomise (1994) algusaastatest peale, huvi ning valmisolek katsetada laiemal skaalal, tegutsemist nii sise- kui välisklientidega, on olemas.

Soovitud olukord:

 • MTÜ Händikäpp on valmis osutama erinevaid seiklusturismi teenuseid välismaa turistidele.
 • Ligipääsetava seiklusturismi osas tegutseb MTÜ Händikäpp kui sotsiaalse ettevõtlusega tegelev ühendus, kelle eesmärgiks on osutada kvaliteetset teenust, teenida kasumit ja seejärel investeerida ühingu teistesse ühiskondlikesse eesmärkidesse.
 • Teenus on turvaline ja osutatud professionaalselt.
 • Müügitegevus on professionaalne ja süstemaatiline.
 • Teenuse müügis (nö usaldusväärsuse tagamisel) aitavad MTÜ-d Händikäpp Põhjamaade partnerorganisatsioonid, kes valideerivad ühingu pädevust puudega inimestega töötamise alal.
 • Toimub teenuse arendus ja uute põnevate suundade otsing – näiteks ligipääsetav seikluspark.

Kaasata aastast 2018 kuni kaks inimest, kes on turismiarendusega töötanud, et saada juurde häid ideid. Korraldada pilootprojekt tegelike klientidega. Riski maandamiseks võib sellele leida ka projektirahastus. Projekti eesmärk on koguda tagasisidet oma tööle ja saada julgust jätkata.

1. Uuringu küsimustiku koostamine, küsitlemine, tulemuste analüüs 2018-2019;

2. Liituda ärimentorprogrammiga (EAS) 2018;

3. Starditoetuse taotlemine (Hooandja) 2018;

4. Võtta tööle kaks palgalist töötajat (vajadusel üks nendest valdkonna asjatundja) 2018;

5. Info jagamine ligipääsetava seiklusturismi kohta läbi elektrooniliste infokanalite, külastus- ja turismiinfokeskuste, teenust tutvustava infovoldiku ning välispartnerite kaudu 2017;

6. Testida ja välja pakkuda vähemalt kaks ligipääsetava seiklusturismi näidispaketti 2017.

Aastast 2020 peaks teenus olema piloteeritud ja testitud:

 1. Koostada ja läbi viia esimene ligipääsetava seiklusturismi pilootprojekt välisturistidele 2020;
 2. Jätkata ligipääsetava seiklusturismi pakettide testimine ja koostamine. Mitmekesistada juba olemasolevaid programme kultuuri-, loodus-, tervise- ja lõõgastusprogrammidega;
 3. Jätkata info kogumist erinevates turismivaldkondades;
 4. Jagada elektrooniliste infokanalite ja infovoldikute kaudu infot pakettide kohta. Lisandub pakettide reklaam aadressil www.visitestonia.com;
 5. MTÜ Händikäpp on valmis pakkuma ligipääsetava turismi teenust iseseisvalt või koostöös turismifirmadega 2021.

Vastutajad: Ave Jaakson, Triin Freimann, Maigi Järvemets, Kaire Luts

4. Sotsiaalsete oskuste arendamine

Strateegiline eesmärk:

Pakkuda MTÜ Händikäpp liikmetele mitmekesiseid võimalusi järgnevatel teemadel -suhtlus, täiend- ja elukestev õpe, rehabilitatsioon ning hoolitsemine vaimse tervise eest. Sotsiaalsete oskuste arendamise tulemusel paranevad puuetega inimeste konkurentsivõime tööturul ja elukvaliteet, muutuvad ühiskondlikud hoiakud.

Hetkeolukord:

MTÜ Händikäpp pakub oma liikmetele aktiivselt erinevaid võimalusi arendada ja täiendada oma sotsiaalseid oskusi. Suuremad liikmeskonda koondavad ettevõtmised on olnud retked loodusesse, kanuumatkad, ratsutamisteraapia, keskkonnakoolitused, erinevad õpi- ja töötoad.

Soovitud olukord:

Tagatud peab olema ligipääsetavus loodusradadele, turismitaludele, toitlustus- ja majutusasutustele. Samuti peavad olema kättesaadavad kohandatud õppekavad. Sotsiaalsete oskuste arendamisel saadud kogemused innustavad ja julgustavad puudega inimesi minema edaspidi iseseisvalt erinevatele loodusradadele, osalema täiendõppes, teraapias ning samuti organiseeritud ühistegevustes.

1. Keskkonnaõpe (looduslaagrid) 1 x aastas:

Vastutajad: Krista Untera, Katre Tammekun, Kaire Luts

2. Teraapia (rasutamis-, veeteraapia vms) 1 x aastas;

Vastutajad: Monika Siruli, Triin Freimann, Maigi Järvemets, Kaire Luts

3. Täiendõpe (õpi- ja töötoad) 3 x aastas;

Vastutajad: Rauno Lass, Eha Lummo, Margus Nukka, Kaire Luts

4. Uus suund ehk ekstreemsport (nt ellujäämiskursus, rafting, ATV safari, off-road seiklus, purjematk, lend õhupalliga) 1 x aastas;

Vastutajad: Maigi Järvemets, Triin Freimann, Kaire Luts